រដ្ឋាភិបាលនឹងលើកកម្ពស់ពាណិជ្ជកម្មម្រេច

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​កំពុង​រៀបចំ​ផែនការ​យុទ្ធសាស្ត្រ​ដើម្បី​លើកកម្ពស់​ទីផ្សារ​ដែល​ប្រកបដោយ​គុណភាព​ និង​ចីរភាព​សម្រាប់​ម្រេច​កម្ពុជា​។​ …​

លឹម ណារី
http://www.akp.gov.kh/?p=107821