មានការលើក​ឡើង​ឲ្យ​បន្ថែម​ថវិកា​ថ្នាក់​ឃុំ ​ដើម្បី​ទប់​ទល់​បម្រែ​បម្រួល​អាកាស​ធាតុ

តំណាង​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិ​បាល​សហ​គម​ន៍​តាម​មូល​ដ្ឋាន ​អង្គ​ការ​សហ​ប្រ​ជា​ជាតិ​និង​មន្ត្រី​រាជ​រដ្ឋា​ភិបាល​ប្រ​មាណ​ជា​ ១០០ ​នាក់​បាន​ជួបប្រ​​ជុំ​គ្នា​នៅ​ក្នុង​សណ្ឋា​គា​រ​ហ៊ី​ម៉ាវ៉ា​រី​ រាជ​ធានី​ភ្នំ​ពេញ​កាល​ពី​ម្សិល​មិញ​ដើម្បី​ផ្លាស់​ប្ដូរ​យោ​បល់​ស្តីពី​ កា​រប​ញ្ជ្រាប​កា​រប​ន្សាំ​ការ​ប្រែប្រួល​អា​ការ​ធាតុ​ក្នុង​ផែន​ការ​អភិ​វឌ្ឍន៍ ​និង​កម្មក​វិធី​វិ​និ​យោគ​ឃុំ​សង្កាត់ ដោយ​ឆ្លុះ​ប​ញ្ចាំង​ពី​គោល​ការណ៍​រួម​សម្រាប់​ការប​ន្សាំ​ការ​ប្រែ​ប្រួល​អាកាស​ធាតុ​នៅ​កម្ពុ​ជា។​ …

ឡុង គីមម៉ារីតា
https://bit.ly/2CP4tiy