រដ្ឋាភិបាល​មិន​ទាន់​សម្រេចចិត្ត​លើ​ទីតាំង​ថ្មី​សម្រាប់​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​ត្រូវ​បាន​បណ្តេញចេញ​នោះ​ទេ​

កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ មន្ត្រី​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​បានឱ្យ​ដឹង​ថា​ រដ្ឋាភិបាល​មិន​ទាន់​បាន​សម្រេចចិត្ត​ថា​នឹង​គោរព​តាម​គោលការណ៍របស់​ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍អាស៊ី​ (ADB)​ ទាក់ទិននឹង​គ្រួសារ​ដែល​កំពុង​ប្រឈម​មុខ​នឹង​ការ​បណ្តេញ​ចេញពី​បណ្តោយ​ផ្លូវ ​រថភ្លើង​របស់​ធនាគារ​នេះ​ឱ្យ​ទទួល​បាន​ជម្រើសនៃ​ការ​តាំងទី​លំនៅ​ថ្មី​ដែល​ ល្អ​ប្រសើរ​ជាង​អ្វី​ដែល​ពួក​គេ​កំពុង​មាន​ឥឡូវនេះ​។​ …​

ហ្សមប៊រ ភីធឺរ៍
https://www.cambodiadaily.com/news/government-undecided-on-new-resettlement-sites-for-evictees-102214/