មាន​កសិករ​ជាង​ ៥៤.៨០០​នាក់​បាន​ចុះ​ឈ្មោះ​ជាមួយ​កម្មវិធី​ធានា​រ៉ាប់រង​ដំណាំ​ស្រូវ​របស់​រដ្ឋាភិបាល​

​ពី​គ្រោះ​រាំង​ស្ងួត​រហូត​ដល់​ទឹកជំនន់​ កសិករ​កម្ពុជា​តែង​ត្រូវ​ប្រឈម​ជាមួយ​គ្រោះថ្នាក់​ធម្មជាតិ​អស់​ជា​ច្រើន​សតវត្ស​មក​ហើយ​។​ …

Rachel David
https://tinyurl.com/ms6t747u