ក្រសួង​ ២ ​ប្រកាស​ផ្តល់​អាហារ​ដល់​សាលារៀន​គោលដៅ​ជាង​ ២០០

ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​ក្រសួង​អប់រំ យុវជន និង​កីឡា ចេញប្រកាស​អន្តរក្រសួង​អំពី​ការអនុវត្ត​កម្មវិធី​ផ្ដល់​អាហារូបត្ថម្ភ​ដល់​កុមារ​តាម​សាលារៀន​គោលដៅ ដោយ​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល​ក្នុង​សហគមន៍​។ កម្មវិធី​នេះ​នឹង​ផ្ដល់​ដល់​សាលា​ចំនួន​ ២០៥ សិស្សានុសិស្ស​ចំនួន​ ៥ ​ម៉ឺន​នាក់​ នៅ​ឆ្នាំ​ ២០២០​។ យោង​តាម​ប្រកាស​រួម​រវាង​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច និង​ក្រសួង​អប់រំ​ចេញ​ផ្សាយ​កាលពី​ថ្ងៃទី​ ២៣ មករា ឆ្នាំ​ ២០២០ ​ដែល​ភ្នំពេញ​ប៉ុស្តិ៍​ទើប​ទទួលបាន​ពី​ម្សិលមិញ បញ្ជាក់​ថា​ក្រសួង​ទាំង​ ២ ​នឹង​អនុវត្ត​កម្មវិធី​ផ្ដល់​អាហារ​តាម​សាលារៀន​គោលដៅ​ដោយ​ប្រើប្រាស់​ផលិតផល​ក្នុង​សហគមន៍​ដែល​ចាប់ផ្តើម​ពី​ថ្ងៃ​ចុះហត្ថលេខា​លើ​ប្រកាស​នេះ​តទៅ​។ …

នៀម ឆេង
https://bit.ly/2vNMOYK