បណ្តាញ​ជាតិ ​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ពី​ការ​ប្រយុទ្ធ​នឹង​មេរោគ​អេដស៍

បណ្តាញ​ជាតិ​នៃ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ដែល​រស់នៅ​ជាមួយ​មេរោគ​អេដស៍​ដែល​មាន​សារៈសំខាន់​ក្នុង​ការ​ជួយ​សម្រប​សម្រួល​សេវា​រហូត​ដល់​ថ្នាក់​មូលដ្ឋាន ឥឡូវ​នេះ​កំពុង​ត្រូវ​បាន​ដក​ចេញ​ពី​សកម្មភាព​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​មេរោគ​អេដស៍​ក្រោម​ជំនួយ​ថ្មី​របស់​អង្គការ​មូលនិធិ​សកល ខណៈ​មាន​ការ​លើក​ឡើង​នូវ​ក្តីបារម្ភ​ «​ធ្ងន់ធ្ងរ​»​។ នេះ​បើ​តាម​អ៊ីមែល​ផ្ទៃ​ក្នុង​មួយ​កាលពី​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​ដែល​ផ្ញើ​ទៅ​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល និង​ការ​សម្ភាស​ជាមួយ​អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​។ …​

Yesenia Amaro
http://bit.ly/2Fg4NHA