ចាត់ចែង​ទុកដាក់​កាក​សំណល់​អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​

អ្នកជំងឺ​កូ​វី​ដ​-១៩​ នៅ​ទីក្រុង​ភ្នំពេញ​ ដែល​កំពុង​ទទួល​ការ​ព្យាបាល​តាម​ផ្ទះ​ និង​អ្នក​ដែល​ថែទាំ​ពួក​គេ​អាច​ប្រឈម​នឹង​ផលវិបាក​ផ្នែក​ច្បាប់​ ប្រសិនបើ​ពួក​គេ​មិន​បាន​ទុកដាក់​កាក​សំណល់​ឱ្យ​បាន​ត្រឹមត្រូវ​ ដើម្បី​ការពារ​កុំឱ្យ​មេរោគ​កូ​រ៉ូ​ណា​រីក​រាលដាល​តាម​លក្ខណៈ​ដែល​បាន​រៀបរាប់​នៅ​ក្នុង​សេចក្តីណែនាំ​របស់​សាលាក្រុង​នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ​។​ …

ម៉ម គន្ធា
https://www.phnompenhpost.com/national/handle-covid-waste-properly-or-else-phnom-penh-official