មន្ត្រី​ផ្នែក​សុខភាព​អំពាវនាវ​រដ្ឋាភិបាល​ដំឡើង​ពន្ធ​បារី​ ដើម្បី​បន្ថយ​អត្រា​មរណៈ​

​មន្ត្រី​ជំនាញ​ផ្នែក​សុខភាព​ដែល​ធ្វើការ​ពាក់ព័ន្ធ​នឹង​ផល​ប៉ះពាល់​នៃ​ថ្នាំជក់​បាន​អំពាវនាវ​ ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ដំឡើង​ពន្ធ​ថ្នាំជក់​បន្ថែម​ទៀត​ ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​អត្រា​ស្លាប់​នៃ​អ្នកជំងឺ​ដែល​បង្ក​ឡើង​ដោយ​ការ​ជក់បារី​។​ ការ​អំពាវនាវ​នេះ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ដោយ​ផ្អែក​លើ​លទ្ធផល​នៃ​របាយការណ៍​អង្កេត​មួយ​ ដែល​ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​កាលពីដើម​ឆ្នាំ​ ២០១៧​ ដោយ​អគ្គនាយកដ្ឋាន​ពន្ធដារ​នៃ​ក្រសួង​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ និង​ដេ​ប៉ា​តឺ​ម៉​ង់​ចិត្ត​វិទ្យា​នៃ​សាកលវិទ្យាល័យ​ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ​ស្ដី​ពី​ការ​យល់​ឃើញ​ក្នុង​ចំណោម​យុវជន​អំពី​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ទិញ​បារី​ ឬ​ (​ថ្នាំជក់​ ថ្នាំ​ចុក​)​ និង​សម្ភារ​ជក់បារី​។​ …​

ឃុត សុភចរិយា
https://bit.ly/2Dv7up8