ក្រសួងសុខាភិបាល​ទទួលស្គាល់​គុណវិបត្តិ​ខ្លួន​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​

​កាលពី​ម្សិលមិញ​ ក្រសួងសុខាភិបាល​បាន​ទទួលស្គាល់​នៅ​ក្នុង​របាយការណ៍​ប្រចាំឆ្នាំ​របស់​ខ្លួន​ថា​ សេវា​សុខា​ភាព​សាធារណៈ​នៅ​ក្នុង​ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​នៅ​អន់​នៅឡើយ​ ជាមួយ​គ្នា​នេះ​ដែរ​អ្នកជំនាញ​បន្ថែម​លើ​ការ​អភិវឌ្ឍ​យឺតយ៉ាវ​នេះ​បណ្តាល​មក​ពី​កង្វះ​ការ​ប្តេជ្ញា​ចិត្ត​របស់​រដ្ឋាភិបាល​។​ …​

គង់ មេត្តា និង Yesenia Amaro
http://www.phnompenhpost.com/national/health-ministry-admits-shortcomings-report