កុមារ​នៅ​តែ​មាន​កម្រិត​ទាប​ក្នុង​ការ​ពាក់​មួក​សុវត្ថិភាព

ការស្រាវជ្រាវមួយដោយអង្គការមូលនិធិបង្ការរបួសអាស៊ី (AIPF) បានរកឃើញថាការប្រើប្រាស់មួកការពារសុវត្ថិភាពដោយអ្នកធ្វើដំណើរដោយម៉ូតូដែលជាកុមារនៅមានចំនួនទាបកាលពីខែមករាបើទោះបីជាមានការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីច្បាប់ចរាចរណ៍ក៏ដោយ។ …

ប៊ុន សេងគង់
http://bit.ly/1VyyHLf