ក្រសួង​ឱ្យ​បើក​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តមសិក្សា​ បន្ទាប់ពី​ឃើញ​​សាលា​ទើប​បើក​ប្រមាណ​ ៥ ​ពាន់ មាន​សិស្ស​ចូលរៀន​ជាង​ ១ ​លាន​នាក់

ក្រសួង​អប់រំ​យុវជន​ និង​កីឡា​បានអនុញ្ញាត​ឱ្យ​គ្រឹះស្ថាន​ឧត្តមសិក្សា​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ បន្ទាប់ពី​សង្កេត​​ឃើញ​សាលា​ប្រមាណ​ ៥ ​ពាន់​​ដែល​ក្រសួង​ទើបបាន​អនុញ្ញាត​​ឱ្យ​បើក​ជា​ដំណាក់កាលៗ​ក្នុង​រយៈពេល​ប្រមាណ​ ២ ​សប្ដាហ៍​មកនេះ មាន​សិស្ស​ចូលរៀន​តិចតួច​ត្រឹមតែ​ជាង​ ១ ​លាន​នាក់​។ …

រី សុចាន់
https://www.postkhmer.com/national/2021-09-28-0830-224304.html