សង្គម​ស៊ីវិល​ស្នើ​ឲ្យ​ការ​វិនិយោគ​ស្រប​តាម​ការ​អភិវឌ្ឍ​បៃតង​រយៈពេល​វែង

ដើម្បី​កាត់​បន្ថយ​ផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថានសង្គមនិង​ដើម្បី​ធានា​ការ​អភិវឌ្ឍ​​និរន្តរភាព​នៅ​កម្ពុជាសង្គម​ស៊ីវិលនិង​ភាគី​ពាក់ព័ន្ធ​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​មាន​ការ​វិនិយោគ​នៃ​វិស័យ​ឯកជន​ប្រកាន់​ខ្ជាប់​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម។​ ​នៅ​ក្នុង​កិច្ច​ប្រជុំ​កាល​ពី​ម្សិលមិញ ដំណាង​អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល វិស័យ​ឯកជន និង​មន្ត្រី​រដ្ឋាភិបាល​ បាន​ពិភាក្សា​​ទៅ​លើ​សារសំខាន់​នៃ​ការ​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​របស់​សាជីវកម្ម​នៅ​ក្នុង​សង្គម និង​ការ​អភិវឌ្ឍ​​ឈរ​លើ​គោលការណ៍​អភិវឌ្ឍន៍​បៃតង។ ​លោក តិក វណ្ណារ៉ា នាយក​ប្រតិបត្តិ​វេទិកា​អង្គការ​ស្ដីពី​កម្ពុជា យល់​ឃើញ​ថា ​តួនាទី​របស់​វិស័យ​ឯកជន​មាន​សារសំខាន់​ក្នុង​ការ​ចូលរួម​ចំណែក​ទទួល​ខុស​ត្រូវ​សង្គម គោរព​សិទ្ធី​មនុស្ស និង​ពាណិជ្ជកម្ម​នៅ​កម្ពុជា។ …

ជា វណ្ណៈ
http://bit.ly/2fxiwRr