លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន៖ ច្បាប់នៃការហាមឃាត់អ្នកដឹកនាំនៃប្រមុខស្ថាប័នកំពូលដែលមានសញ្ជាតិពីរ អាចមានអាយុកាលយ៉ាងតិចបំផុតមួយសតវត្ស

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់យ៉ាងហោចណាស់មួយសតវត្សខាងមុខ ប្រមុខស្ថាប័នកំពូលទាំងបួនត្រូវតែកាន់សញ្ជាតិខ្មែរតែមួយ ខណៈមេដឹកនាំគណបក្សនយោបាយមួយចំនួនបានប្រកាសថានឹងបោះបង់សញ្ជាតិពីរ។ … 

វ៉​ន​ ដា​រ៉ា​
https://www.phnompenhpost.com/national/hun-sen-dual-citizenship-ban-last-least-century