លោក ហ៊ុន សែន ឲ្យ CCHR នៅ​បន្ត​ដំណើរការ

នៅ​ទីបំផុត​លោក​នាយក​រដ្ឋមន្ត្រី ហ៊ុន សែន បាន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មជ្ឈមណ្ឌល​សិទ្ធិមនុស្ស​កម្ពុជា​បន្ត​ដំណើរការ​របស់​ខ្លួន​ជា​ធម្មតា​វិញ បន្ទាប់ពី​ការ​ស៊ើបអង្កេត​របស់​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​រក​មិន​ឃើញ​សកម្មភាព​ល្មើស​ច្បាប់​ណា​មួយ​របស់​មជ្ឈមណ្ឌល​មួយ​នេះ​ដែល​ការ​សម្រេច​នេះ​ធ្វើ​ឡើង​ បន្ទាប់ពី​ស្ថានទូត​មួយ​ចំនួន​បាន​បង្ហាញ​ពី​ការ​ព្រួយបារម្ភ​របស់​ខ្លួន ទាក់ទង​នឹង​ការ​គំរាម​បិទ​របស់​រាជរដ្ឋាភិបាល​។ …

ម៉ិច ដារ៉ា
http://bit.ly/2BI2w6i