ជសាវប្បកម្មនឹងត្រូវបានសាកល្បងនៅកម្ពុជា

ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនអាស៊ីហ្គេតវ៉េ (កម្ពុជា) នឹងរៀបចំគម្រោងសាកល្បងមួយលើជសាវប្បកម្មនៅកម្ពុជា។ ការសាកល្បងនេះនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទកសិកម្ម (ចំការដូង) ក្នុងដំណាក់កាលទី១ ហើយបន្ទាប់ពីនោះនឹងត្រូវបានប្រើជាគំរូសម្រាប់កសិករ និងវិស័យឯកជនដើម្បីអនុវត្តនៅទូទាំងប្រទេស។ …

សុខ ច័ន្ទ
http://www.khmertimeskh.com/5079873/hydroponic-farming-tested-cambodia/