សហព័ន្ធ ICT បាន​ដំណើរការ​យ៉ាង​ពេញលេញ

ជាមួយនឹងកំណើនបច្ចេកវិទ្យាទូរគមនាគមន៍ព័ត៌មានវិទ្យា (ICT) យ៉ាងរហ័សរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យសហព័ន្ធ ICT របស់កម្ពុជាត្រូវបានកែលម្អហើយត្រូវបានដឹកនាំយ៉ាងពេញលេញដោយអ្នកនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះ។ …

Ayanna Runcie
http://bit.ly/1Zzy1EH