អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ នឹង​ចេញផ្សាយ​ព្រឹត្តិ​ប័ត្រ​ព័ត៌មាន​ក្នុង​វិស័យ​កាត់ដេរ​សម្លៀក​បំពាក់​

នៅ​ថ្ងៃ​ព្រហស្បតិ៍​នេះ​ អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ នឹង​ចេញផ្សាយ​ព្រឹត្តិ​ប័ត្រ​ព័ត៌មាន​ផ្តោត​លើ​វិស័យ​កាត់ដេរ​សម្លៀក​បំពាក់ ​ និង​ស្បែកជើង​ ក្នុង​គោលបំណង​ផ្តល់​ព័ត៌មាន​ និង​ ទិន្នន័យ​ សម្រាប់​អ្នក​ធ្វើ​គោលនយោបាយ​កម្ពុជា​ ក្នុងអំឡុងពេល​ពិភាក្សា​ប្រាក់​ឈ្នួល​អប្បបរមា​ប្រចាំឆ្នាំ​។​…​

Sean Teehan
http://www.phnompenhpost.com/national/ilo-launching-new-garment-newsletter