អង្គការ ILO ស្វែងរកការបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាទាសភាព

សន្ធិសញ្ញាសកលលោកថ្មីមួយ ចេញពីអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) កំពុងអំពាវនាវឱ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនានា ឱ្យបង្កើនការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួន ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាទាសភាពសម័យទំនើប នៅបណ្តាប្រទេសនានា ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាជាដើម។ …

Zoe Holman
http://www.phnompenhpost.com/national/ilo-seeks-raise-attention-slavery