នៅ​កម្ពុជា​ ផែនការ​គ្រួសារ​ផ្តល់​ម​ធ្យោ​បាយ​រួច​ផុត​ពី​ភាព​ក្រីក្រ​

​ខួប​លើក​ទី​៧០​ នៃ​មហាសន្និបាត​អង្គការសហប្រជាជាតិ​ កំពុង​តែ​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៅ​ទីក្រុង​ញូ​វ​យ៉​ក​។​ កិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំ​របស់​ពិភពលោក​ នឹង​ធ្វើការ​អនុ​ម័ត​សណុំ​នៃ​គោលដៅ​សកល​ (​គោល​ដៅ​អភិវឌ្ឍន៍​ដោយ​ចេរភាព​)​ ដែល​សំដៅ​ផ្លាស់​ប្តូរ​ពិភពលោក​ នៅ​ក្នុង​រយៈពេល​ ១៥​ឆ្នាំ​ខាង​មុខ​។​ ទិស​ដៅ​ទី​៣​ ស្នើ​ឱ្យ​មានការ​ធានា​ចំពោះ​ការ​ទទួល​បាន​គ្រប់ៗ​គ្នា​នូវ​សេវា​សុខភាព​ផ្លូវ​ភេទ​ និង​បន្ត​ពូជ​ រាប់​បញ្ចូល​ទាំង​ផែនការ​គ្រួសារ​។​… ​

បុគ្គលិក មូលនិធិប្រជាជនសហប្រជាជាតិ
http://www.unfpa.org/news/cambodia-family-planning-offers-path-away-poverty