ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យ​និយាយ​ថា​មាន​បញ្ហា​រំខាន​តិចតួច​ទោះបីជា​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ទៅ​ដោយ​រលូន​ក៏​ដោយ​

ក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍ឯករាជ្យ​បាន​កោតសរសើរ​ពី​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​នៃ​ការ​បោះ​ឆ្នោត​ឃុំ​-​សង្កាត់​នៅ​ទូ​ទាំង​ប្រទេស​កាលពី​ថ្ងៃអាទិត្យ​ថា​ មាន​ភាព​រលូន​ និង​ដោយ​សន្តិភាព​ច្រើន​ បើ​ទោះបីជា​ពួក​គេ​បាន​កត់សម្គាល់​ឃើញ​ថា​មាន​បញ្ហា​រំខាន​តិចតួច​រួម​មាន​ មន្ត្រី​មិន​មាន​សមត្ថកិច្ច​នៅ​ក្នុង​នៅ​តំបន់​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត​ ការ​បំភិតបំភ័យ​អ្នក​អង្កេត​ការណ៍​ និង​ទាហាន​ដែល​ត្រូវ​បាន​នាំ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​នៅ​ការិយាល័យ​បោះ​ឆ្នោត​មួយ​ចំនួន​តាម​រថយន្ត​ក៏​ដោយ​។​ …​

Ben Sokhean and Zsombor Peter
https://www.cambodiadaily.com/news/independent-observers-say-smooth-vote-still-marred-by-problems-130973/