កម្ពុជា​ នឹង​ក្លាយ​ជា​មជ្ឈមណ្ឌល​ទំនិញ​ពេល​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​អាស៊ាន

ទោះបី​មាន​ក្តី​បារម្ភ​ពី​សមត្ថភាព​ប្រកួត​ប្រជែង​ក៏ដោយ​ក៏​រដ្ឋាភិបាល និង​សហគ្រិន​ក្នុង​ស្រុក​បាន​បង្ហាញ​នូវ​សុទិដ្ឋិ​និយម​ពី​ការ​ធ្វើ​សមាហរណកម្ម​សមាគម​សេដ្ឋកិច្ច​អាស៊ាន(AEC) ដែល​នឹង​ចូល​មក​ដល់​ពីរ​សប្តាហ៍​ទៀត​ខាង​មុខ​នេះ។

ទីផ្សារ​រួម​របស់​អាស៊ាន​នេះ​នឹង​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​មាន​លំហូរ​សេដ្ឋកិច្ច​ដោយ​សេរី​ដែល​ជំរុញ​ក្នុង​ការ​ទាក់ទាញ​វិនិយោគិន ប៉ុន្តែ​សម្រាប់​កម្ពុជា​ក្តី​បារម្ភ​នៅ​តែ​មាន​លើ​ថ្លៃ​ចំណាយ​លើ​ការ​ផលិត ការ​ដឹក​ជញ្ជូន ធនធាន​មនុស្ស និង​របាំង​មិន​មែន​ពន្ធគយ។ …

ស ច័ន្ទដារ៉ា
http://bit.ly/1O2x2tc