លំហូរ​ទុនវិនិយោគ​ពី​ក្រៅ​ប្រទេស ​ចូល​មក​កម្ពុជា​ នៅ​ឆមាស​ទី​ ១ កើន​ដល់ $១,៣២ ពាន់​លាន

លំហូរ​ចូល​ទុន​វិនិយោគ​ផ្ទាល់​ពី​បរទេស (FDI) មក​កម្ពុជា​បាន​មើល​ឃើញ​ពី​កំណើន​ដ៏រឹងមាំ​នៅ​ឆមាស​ទី​ ១ ឆ្នាំ​ ២០១៨ ដែល​ជំរុញ​ដោយ​កំណើន​នៃ​លំហូរ​ចូល​មូលនិធិ​នៅក្នុង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ និង​​អចលនទ្រព្យ ទោះបី​ជា​វិស័យ​កសិកម្ម និង​កាត់ដេរ​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ក៏ដោយ​។ នេះ​បើ​តាម​របាយការណ៍​ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​។ …

ហ៊ គីមសាយ
https://bit.ly/2mz4lMl