គណៈកម្មាធិការ​អន្តរក្រសួង​ត្រូវ​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដើម្បី​ជំរុញ​ការ​អនុវត្ត​គម្រោង​អាកាសយានដ្ឋាន​ថ្មី​នៅ​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​

​រដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​បាន​បង្កើត​គណៈកម្មាធិការ​អន្តរក្រសួង​ថ្មី​មួយ​ដើម្បី​ដឹកនាំ​និង​សម្របសម្រួល​ដល់​ការ​សាងសង់​ព្រ​លាន​យន្តហោះ​កម្រិត​តំបន់​ នៅ​ក្នុង​ខេត្តមណ្ឌលគិរី​។​ …

ជា​ វណ្ណយុទ្ធ
https://bit.ly/3pnysnP