ប្រទេស​អ៊ី​តា​លី​នឹង​បង្កើត​សភាពាណិជ្ជកម្ម​

​ប្រទេស​អ៊ី​តា​លី​ នឹង​បង្កើត​សភាពាណិជ្ជកម្ម​មួយ​នៅ​ប្រទេស​កម្ពុជា​ក្នុងឆ្នាំនេះ​ ជាមួយនឹង​គោលបំណង​នៃ​ការ​លើកកម្ពស់​ និង​ពង្រឹង​ពាណិជ្ជកម្ម​ និង​ឱកាស​វិនិយោគ​នានា​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ …​

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/34290/italy-to-set-up-chamber-of-commerce/