អ្នកកាសែតភ្នំពេញចាប់ផ្តើមចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី៣ថ្ងៃទី៨ ខែកញ្ញា

គណៈកម្មការសម្រាប់ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺកូវីដ-១៩ បាននិយាយថា ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅរាជធានីភ្នំពេញនឹងទទួលវ៉ាក់សាំងអាស្ត្រាហ្សេនេកាលើកទី៣ នៅមន្ទីរពេទ្យកុមារជាតិចាប់ពីថ្ងៃទី ៨ ដល់ ថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១។ …

បុគ្គលិក ខ្មែរថាមស៍
https://bit.ly/3iA9yRJ