មូល​និធិ​សកល​ ស្នើ​ឲ្យ​កម្ពុជា​ជួយ​បន្ថែម​ដល់​ការ​ប្រឆាំង អេដស៍

មន្ត្រី​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​នឹង​ជំងឺ​អេដស៍​បាន​ថ្លែង​ពី​ម្សិលមិញ​ថា៖ «កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​​បង្កើន​ការ​រួម​ ចំណែក​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​ដល់​ផ្នែក​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​មេ​រោគ​អេដស៍​/ជំងឺ​អេដស៍​យ៉ាង​តិច​ដល់ ៣,២ លាន​ដុល្លារ​ ក្នុង​ឆ្នាំ ២០១៨ ដល់ ២០២០។ …

Yesenia Amaro
http://bit.ly/2pV771n