ព្រះរាជាណាចក្រ​កម្ពុជា​បាន​ទទួល​ប្រាក់​ចំនួន​ ៨​ លាន​ដុល្លារ​សម្រាប់​ការ​អភិវឌ្ឍ​សង្គម​

​កាលពី​ថ្ងៃ​សៅរ៍​ក្រសួងការបរទេស​បាន​រាយការណ៍​ថា​ ប្រទេស​កម្ពុជា​បាន​ទទួល​ថវិកា​ប្រមាណ​ ៨​ លាន​ដុល្លារ​ពី​មូលនិធិ​ពិសេស​របស់​កិច្ច​សហប្រតិបត្តិការ​មេគង្គ​-​ឡាន​ឆាង​សម្រាប់​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ចំនួន​ ២០​ ។​ …​

ស៊ុន មេសា
https://www.khmertimeskh.com/50694324/kingdom-receives-8-million-for-social-development