រដ្ឋាភិបាល​បង្កើន​វិញ្ញាបនបត្រ​ផលិតផល​​ ដល់​ជាង​ ៨០០ ​ស្តង់ដារ

វិទ្យាស្ថាន​ស្តង់ដារ​កម្ពុជា​បាន​អភិវឌ្ឍ​ស្ដង់ដារ​ថ្មី​ចំនួន​ ៦៣ កាលពី​ឆ្នាំ​ ២០១៧ ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ចំនួន​សរុប​នៃ​វិញ្ញាបនបត្រ​ស្តង់ដារ​ចេញ​ដោយ​រដ្ឋាភិបាល​កើនឡើង​ដល់ ៨៦៨ ប៉ុន្តែ​តំណាង​ឧស្សាហកម្ម​មួយ​រូប​បាន​ថ្លែងថា ប្រព័ន្ធ​នេះ​នៅតែ​ត្រូវ​ការកែលម្អ​ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការនាំចេញ​។ …

ចេង សុខហ័ង
http://bit.ly/2FJufYW