គម្រោង​តាម​​ភូមិ ៨​លាន​ដុល្លារ​របស់ KOICA ចាប់​ផ្តើម​សប្តាហ៍​នេះ

បន្ទាប់​ពីពិធី​ចាប់​ផ្តើម​ កាល​ពី​ថ្ងៃ​ពុធ សប្តាហ៍​មុន ​គម្រោង​អភិវឌ្ឍ​រយៈ​ពេល ៥ ឆ្នាំ ក្នុងភូមិ​ចំនួន ៣០ ភូមិ ដែលឧបត្ថម្ភ​ និង​ត្រួត​ពិនិត្យ​ដោយ​ទីភ្នាក់​ងារ​អភិវឌ្ឍ​អន្តរជាតិ​​កូរ៉េខាង​ត្បូង បាន​ចាប់​ផ្តើម​ការងារ​ នៅ​សប្តាហ៍​នេះ។ …

Sean Teehan
http://bit.ly/1xVOqKD