រដ្ឋមន្ត្រីការងារបានចុះជួបពលករខុសច្បាប់នៅប្រទេសថៃ

កាលពី​ចុង​ស​ប្តា​ហ៍​ ឯកឧត្ដម​ អ៊ិ​ត​ សំ​ហេង​ រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ​ បាន​ទៅ​សួរសុខទុក្ខ​ពលករ​ចំណាកស្រុក​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ថៃ​ និង​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​ពួក​គេចុះ​បញ្ជី​ជាមួយ​មន្ទី​ការងារ​ថៃ​ ដើម្បី​ឲ្យ​ពួក​គេ​ទទួល​បាន​នូវ​ឯកសារ​ស្របច្បាប់​ក្នុងការស្នាក់​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​នោះ​។​ …

សែន ដេវិដ