ញាត្តិ​បញ្ហា​ដីធ្លី​នឹង​ត្រូវ​ដាក់​ជូន​រដ្ឋាភិបាល​

​ជន​រង​គ្រោះ​ដោយ​បញ្ហា​ដីធ្លី​ចំនួន​៥​ក្រុម​បាន​ធ្វើ​ដំណើរ​ទៅ​កាន់​ទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រី​កាលពី​ម្សិលមិញ​ដើម្បី​ដាក់​ញាត្តិ​។​ …​

ប៊ុន សេងគង់
http://www.phnompenhpost.com/national/land-dispute-petitions-lodged-government