អង្គការ​សមធម៌​ត្រូវ​ទុក​ឲ្យ​នៅ​ក្នុង​ភាព​មិន​ច្បាស់លាស់

ជាង​មួយ​ខែ​បន្ទាប់ពី​ត្រូវ​បាន​ព្យួរ​បណ្តោះអាសន្ន អង្គការ​សមធម៌​កម្ពុជា​ដែល​ជា​អង្គការ​សិទ្ធិ​ដីធ្លី​ត្រូវ​បាន​ទុក​ឲ្យ​ស្ថិត​ក្នុង​ភាព​មិន​ច្បាស់លាស់ ខណៈ​ក្រសួង​មហាផ្ទៃ​និយាយ​ថា​ អង្គការ​ក្រៅ​រដ្ឋាភិបាល​មួយ​នេះ​ត្រូវ​តែ​រង់ចាំ​ការ​អនុម័ត​របស់​ក្រសួង​សម្រាប់​ការ​បើក​ដំណើរការ​ឡើង​វិញ បើ​ទោះបី​ជា​លិខិត​ព្យួរ​បង្គាប់​ឲ្យ​ពួកគេ​បិទ​តែ​រយៈពេល​ ៣០ ​ថ្ងៃ​នៃ​ថ្ងៃ​បំពេញ​​ការងារ​ក៏ដោយ​។ …

Leonie Kijewski និង គង់ មេត្ដា
http://bit.ly/2mzT2WX