​ឧស្សាហកម្ម​ភតិសន្យា​មានការ​កើនឡើង​ ៦៣​ ភាគរយ​នៅ​ឆ្នាំ​ ២០១៩

ធនាគារកណ្តាល​បាន​រាយការណ៍​ថា​ តម្លៃ​សរុប​នៅ​ក្នុង​ឧស្សាហកម្ម​ភតិសន្យា​មាន​ចំនួន​ ១,១៦៩​ ពាន់​លាន​រៀល​ (២៨៧​ លាន​ដុល្លារ​)​ ពោល​គឺ​កើនឡើង​ប្រមាណ​ ៦៣​ ភាគរយ​ក្នុង​ឆ្នាំ​ ២០១៩​ បើ​ប្រៀបធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​មុន​។​ …​

សុខ ចាន់
https://www.khmertimeskh.com/50718028/leasing-industry-registers-63-percent-surge-in-2019/