កម្ពុជា​បាន​ថវិកា ៧,៦៦ លាន​ដុល្លារ​ពី​មូលនិធិ​មេគង្គ-ឡាន​ឆាង

កម្ពុជា​ទទួលបាន​ថវិកា​ចំនួន ៧,៦៦ លាន​ដុល្លារ​ពី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ស្តីពី​សហ​ប្រតិបត្តិការ​លើ​គម្រោង​មូលនិធិ​ពិសេស​ មេគង្គ-ឡាន​ឆាង ដើម្បី​គាំទ្រ​ដល់​ការ​អនុវត្ត​លើ​ផែនការ​ចំនួន ១៩ គម្រោង ខណៈ​ដែល​គិត​មក​ទល់​ពេល​នេះ​ប្រទេស​ កម្ពុជា​ បាន​ទទួល​គម្រោង​សរុប​ចំនួន ៣៥ មក​ហើយ។ …

សុទ្ធ គឹមសឿន
https://bit.ly/2BEwV6T