តម្លៃ​មាស​នៅ​កម្ពុជា​ហក់​ឡើង​ ១០០ ដុល្លារ​តែ​រយៈពេល​ ១ ថ្ងៃ

តម្លៃមាសនៅកម្ពុជាបានហក់ឡើងខ្ពស់មួយរំពេចកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលជំរុញឲ្យអ្នកកាន់កាប់មាសជាច្រើនបានលក់ដើម្បីទទួលបានការចំណេញពីកំណើននេះ។ …

ហ៊ គឹមសាយ
http://bit.ly/293K4eh