​ការិយាល័យ​ក្នុង​តំបន់​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ការ​បង្កើន​ប្រសិទ្ធភាព​ថាមពល​របស់​ពួក​គេ​

​ការិយាល័យ​របស់​អ្នក​កំពុង​បំផ្លាញ​ភព​ផែនដី​។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​ការ​ប្រកួតប្រជែង​ប្រសិទ្ធភាព​ថាមពល​កម្ពុជា​ ក្រុម​អន្តរជាតិ​ផ្តោត​លើ​ដល់​ការ​លើកកម្ពស់​ជម្រើស​បៃតង​ ដោយ​ចាប់ផ្តើម​ពី​កន្លែងធ្វើការ​របស់​អ្នក​។​ …

Michael Firn
https://www.khmertimeskh.com/50916355/local-offices-being-challenged-to-raise-their-energy-efficiency/