សង្គម​ស៊ីវិល​ចង់​ឲ្យ​រដ្ឋាភិបាល​ជួយ​ដល់​សហគមន៍​ទប់​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ

អង្គការ​សង្គម​ស៊ីវិល​ធ្វើការ​ពាក់ព័ន្ធ​បរិស្ថាន​កាលពី​ថ្ងៃ​ម្សិលមិញ​បាន​ស្នើ​ឲ្យ​រាជរដ្ឋាភិបាល និង​ដៃគូ​អភិវឌ្ឍន៍​ជួយ​កសាង​សមត្ថភាព​ និង​ចែក​រំលែក​មូលនិធិ​សម្រាប់​ការ​បន្សាំ​អាកាសធាតុ​ទៅ​ដល់​ថ្នាក់​ក្រោម​ជាតិ និង​សហគមន៍​​មូលដ្ឋាន​ដើម្បី​ឲ្យ​ពួកគាត់​មាន​លទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ឆ្លើយតប​នឹង​ការ​បន្សាំ​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាសធាតុ។ …

ប៉ិច សុធារី
http://bit.ly/1Mln3O7