ក្រុមហ៊ុន សូហ្វវែរ របស់​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ឲ្យ​ចូលរួម​កម្មវិធី​បច្ចេកវិទ្យា

អាជីវកម្ម​បង្កើត​ថ្មី (Startup) របស់​កម្ពុជា​ត្រូវ​បាន​ជ្រើសរើស​ឲ្យ​ចូលរួម​នៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​បច្ចេកវិទ្យា​ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ​រយៈពេល ៣ ខែ​របស់​កម្មវិធី Startupbootcamp នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​សិង្ហបុរី​ដែល​បាន​ក្លាយ​ជា​ក្រុមហ៊ុន​ទី​ពីរ​មកពី​ប្រទេស​កម្ពុជា​ដើម្បី​ចូលរួម​ក្នុង​កម្មវិធី​អន្តរជាតិ​ក្នុង​រយៈពេល​ជាច្រើន​ឆ្នាំ​មក​នេះ។ …

Matthieu de Gaudemar
http://bit.ly/2n2cf30