កម្ពុជា​ខិត​ជិត​ទៅ​លុប​បំបាត់​ការ​ស្លាប់​ដោយ​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់

កម្ពុជា​កំពុង​ខិត​ជិត​ទៅ​សម្រេច​បាន​នូវ​គោលដៅ​លុប​បំបាត់​នូវ​ចំនួន​មនុស្ស​ស្លាប់​ដោយ​សារ​ជំងឺ​គ្រុន​ចាញ់ នៅ​ត្រឹម ឆ្នាំ​២០១៥ ខណៈ​ដែល​ករណី​ស្លាប់​បាត់​បង់​ជីវិត​បាន​ធ្លាក់​ចុះ​ពី ៩៣ នាក់​នៅ​ក្នុង ឆ្នាំ​២០១១ មក​ត្រឹម ១២ នាក់ កាល​ពី​ឆ្នាំ​មុន។ នេះ​បើ​យោង​តាម​ទិន្នន័យ​ថ្មី​ពី​របាយ​ការណ៍​អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក បាន​ឲ្យ​ដឹង។ …

Laignee Barron
http://bit.ly/1wANie9