អង្គការ​សុខភាព​ពិភពលោក​រក​ឃើញ​ថា​ ការ​ពង្រឹង​ច្បាប់​ខ្សែក្រវាត់​សុវត្ថិភាព​នៅ​ម៉ា​ឡេ​សុី​ទាប​បំផុតនៅ​​អា​សុីអាគ្នេយ៍​-​ទាប​ជាង​កម្ពុជា​និង​វៀតណាម​

ការ​ពិនិត្យ​ឲ្យ​កាន់តែ​យកចិត្តទុកដាក់​លើ​ របាយការណ៍​សកល​ស្តី​ពី​ស្ថានភាព​សុវត្ថិភាព​ផ្លូវថ្នល់​ឆ្នាំ​២០១៥​ របស់​អង្គការ​សុខភាព​ពិភព លោក​ បាន​បង្ហាញ​ពី​ព័ត៌មាន​គួរ​ឲ្យ​រំខាន​ថា​ ប្រទេស​ម៉ា​ឡេ​សុី គឺ​ស្ថិត​នៅ​ក្នុង​ចំណោម​ប្រជាជាតិ​មានលំដាប់​ទាប​បំផុត​នៅ​អា​សុីអាគ្នេយ៍​ នៅ​ពេល​ដែល​និយាយ​ពី​ការ​ពង្រឹង​ច្បាប់​ខ្សែក្រវាត់​សុវត្ថិភាព​ និង​ការ​យល់​ដឹង​ពី​សារៈសំខាន់​នៃ​សុវត្ថិ​ភាព​ផ្លូវថ្នល់​។​…​

Gregory Sze
http://paultan.org/2015/10/22/malaysia-seat-belt-law-enforcement-lowest-sea-who-finds/