ម៉ាឡេស៊ីនឹងបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មឥ​ស្លា​មដែលមានតម្លៃ ២៥០លានដុល្លារ នៅកម្ពុជា

ប្រទេសម៉ា​ឡេ​ស៊ី​កំពុង​វិនិយោគ​ ២៥០លាន​ដុល្លារ ​ដើម្បី​បង្កើត​មជ្ឈមណ្ឌល​ពាណិជ្ជកម្ម​ឥ​ស្លា​ម​កម្ពុជា​ (CITC)​ ដែល​ត្រូវ​បាន​គេ​មើលឃើញ​ថា​ជា​វិភាគទាន​វិជ្ជមាន​មួយចំពោះ​ការ​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​របស់​ប្រទេស​។​ …​

លឹម ណារី
http://www.akp.gov.kh/?p=106992