ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ផលិតផល​ជំនួស​ទឹកដោះ​ម្ដាយ​ជះ​ឥទ្ធិពល​ធ្ងន់ធ្ងរ

ការ​ស្រាវជ្រាវ​មួយ​បាន​បង្ហាញ​ថា​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​លក់​ផលិតផល​ជំនួស​ទឹកដោះ​ម្តាយ​ និង​ម្សៅ​ទឹកដោះគោ​ផ្សំ​មិន​ស្រប​ច្បាប់​មាន​លក្ខណៈ​ធ្ងន់ធ្ងរ​នៅ​កម្ពុជា​ដែល​នាំឲ្យ​អត្រា​បំបៅ​កូន​ដោយ​ទឹកដោះ​ម្តាយ​បន្ត​ធ្លាក់​ចុះ​ចំណែក​មហាជន​បែរ​ជា​កើន​ការ​ភាន់ច្រឡំ​អំពី​អត្ថប្រយោជន៍​នៃ​ផលិតផល​ជំនួស​ទឹកដោះ​ម្តាយ​ទាំង​នោះ​វិញ។ …

តាំង វីដា
http://bit.ly/1WFY50M