ទិន្នន័យដោយប្រព័ន្ធផ្កាយរណបសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ក្នុងតំបន់មេគង្គ

មជ្ឈមណ្ឌលត្រៀមបម្រុងគ្រោះមហន្តរាយប្រចាំតំបន់អាស៊ី(ADPC) ទីភ្នាក់ងារ​សហរដ្ឋអាមេរិក​សម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍ(USAID) និងអង្គការដ៏ទៃមួយចំនួនទៀតដែលចូលរួមបានចាប់ផ្តើមគំនិតផ្តួចផ្តើមរយៈពេលប្រាំឆ្នាំដែលពួកគេសង្ឃឹមថានឹងផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រដែលរដ្ឋាភិបាល ស្ថាប័ន សាកលវិទ្យាល័យនិងប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់ទិន្នន័យសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងការសម្រេចចិត្ត។ …

James Reddick
http://www.khmertimeskh.com/news/15260/mekong-region-gets-satellite-data-boost/