ពលករ​ចំណាកស្រុក ​ខ្វះ​លទ្ធភាព​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌

ពលករ​ចំណាកស្រុក​កម្ពុជា​ជា​ញឹកញាប់​តែង​ខ្វះ​លទ្ធភាព​ធ្វើ​ឲ្យ​មាន​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​ទទួល​បាន​យុត្តិធម៌​បើ​ទោះបីជា​មានការ​កែ​លម្អ​នៅ​កម្ពុជា​ក្ដី​។​ នេះ​បើ​តាម​របាយការណ៍​ថ្មី​មួយ​របស់​អង្គការ​ពលកម្ម​អន្តរជាតិ​ (ILO)​។​ …

Leonie Kijewski
http://bit.ly/2vde2W7