ប្រាក់​ចំណូល​របស់​ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល​កើន​ឡើង​ប្រហែល​២០%

ក្រសួង​រ៉ែ និង​ថាមពល (MME) បាន​ប្រមូល​ចំណូល​មិន​មែន​សារពើពន្ធ​សរុប​ចំនួន ២០,៣ លាន​ដុល្លារ​កាលពី​ឆ្នាំ​២០១៦ កើន​ឡើង​ប្រមាណ ២០ ភាគរយ​ធៀប​នឹង​ឆ្នាំ​២០១៥ ដោយ​សារ​ការ​ធ្វើ​កំណែ​ទម្រង់​ប្រព័ន្ធ​ប្រមូល​ចំណូល​។ នេះ​បើ​យោង​តាម​របាយ​ការណ៍​បូក​សរុប​ការងារ​ប្រចាំ​ឆ្នាំ​២០១៦ របស់​ក្រសួង​ដែល​ចេញ​ផ្សាយ​កាលពី​ម្សិលមិញ​។ …

ហ៊ គឹមសាយ
http://bit.ly/2mjiFHq