​រដ្ឋាភិបាល​សម្រេច​ឱ្យ​សិទ្ធិ​ជន​ពិការ​ប្រើ​បណ្ណ​បើកបរ​ស្របច្បាប់​ ដើម្បី​លើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​ពួក​គាត់​

​រាជរដ្ឋាភិបាល​តាម​រយៈ​ក្រសួង​ពាក់ព័ន្ធ​ចំនួន​ ៣​ បាន​ចេញ​ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​ អនុញ្ញាត​ឱ្យ​ជន​មាន​ពិការ​ភាព​មាន​សិទ្ធិ​ទទួល​បាន​បណ្ណ​បើកបរ​ស្របច្បាប់​ក្នុង​គោលដៅ​លើកកម្ពស់​សិទ្ធិ​ជន​មាន​ពិការ​ភាព​ ដែល​មាន​សមត្ថភាព​អាច​បើកបរ​យានយន្ត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា​។​ នេះ​បើ​យោង​តាម​សេចក្តី​ប្រកាស​អន្តរក្រសួង​កាលពី​ថ្ងៃ​ទី​ ៣​ ធ្នូ​។​ …

នៅ ស៊ីវុត្ថា
https://bit.ly/37McUug