ក្រសួងធ្វើអន្ដរាគមន៍ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​តម្លៃ​​ជ្រូកក្នុងស្រុក

ក្រសួងកសិកម្ម​បាន​បញ្ជាក់​ពី​ជំហរ​ក្នុង​ការ​ទប់ស្កាត់​ កុំអោយ​មានការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃ​តម្លៃ​សាច់​ជ្រូក​ដូច​ឆ្នាំ​មុន​ ដោយសារ​ការ​នាំ​ចូល​ជ្រូក​ខុសច្បាប់​ពី​ប្រទេស​ជិតខាង​។​ …​

សុខ ចាន់
http://www.khmertimeskh.com/news/37888/ministry-intervenes-to-halt-pork-price-crash/