ក្រសួង​សុខាភិបាល​អនុញ្ញាត​ឱ្យ​មន្ទីរសម្រាក​ព្យាបាល​មេត្រូ II ទទួល​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​កូវីដ ១៩

ក្រសួង​សុខាភិបាល​អនុញ្ញាតឱ្យ​មន្ទីរសម្រាក​ព្យាបាល​មេត្រូ II ដែល​មាន​ទីតាំង​ស្ថិតនៅ​សង្កាត់​ផ្សារថ្មីទី៣ ខណ្ឌដូនពេញ​ទទួល​ព្យាបាល​អ្នកជំងឺ​កូវីដ ១៩។ …

រី សុចាន់
https://www.postkhmer.com/national/2021-09-10-1332-223413.html