ក្រសួងបញ្ជាឱ្យក្រុមហ៊ុនចិនគ្មានអាជ្ញាប័ណ្ណផ្អាកដំណើរការ

មន្រ្តីបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនចិនចំនួនពីរបានចាប់ផ្តើមការសាងសង់មួយលើគម្រោងការកសាងលំនៅដ្ឋានចំនួនពីរនៅក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវ ដូច្នេះក្រសួងបានបញ្ជាឱ្យពួកគេបញ្ឈប់ដំណើរការភ្លាមៗ។ …

អ៊ួច សូនី
https://www.cambodiadaily.com/news/ministry-orders-unlicensed-chinese-firms-to-suspend-work-100992/