ក្រសួងបរិស្ថាន​ស្នើ​ឲ្យ​រួមគ្នា​ផ្សព្វផ្សាយ​ ពី​ការ​អភិរក្ស​ធនធាន​សមុទ្រ

ក្រសួងបរិស្ថាន​បាន​ជំរុញដល់​តំណាង​ស្ថាប័ន​ពាក់ព័ន្ធ​និង​អង្គការ​មិន​មែន​រដ្ឋាភិបាល​រួម​ទាំង​អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន និង​វិស័យ​ឯកជន​ឲ្យ​រួមគ្នា​ផ្សព្វផ្សាយ​ពី​ការ​អភិរក្ស​ជីវ​ចម្រុះ​សមុទ្រ​និងតំបន់​ឆ្នេរ​ដើម្បី​ធានា​ឲ្យ​បាន​នូវ​ចីរភាព​ក្នុង​ការ​រួម​ចំណែក​អភិវឌ្ឍ​សេដ្ឋកិច្ច​ជាតិ ខណៈ​តំបន់​ឆ្នេរ​កំពុង​ប្រឈម​នឹង​ផល​ប៉ះពាល់​បរិស្ថាន​ក៏​ដូច​ប្រព័ន្ធ​អេកូឡូស៊ី​ជាដើម។ …

វ៉ន ដារ៉ា
https://bit.ly/2S1kj3h